Articles Category

เมนูโปรด

เมนูโปรด ทานที่เมืองไทยแต่ละร้านก็จะไม่ค่อยเหมือนกัน   เคยไปทานที่ Boston ยิ่งต่างจากที่ไทย (ที่ไทยอร่อยกว่า)